top of page

האם יהודים משיחיים הולכים לבית-כנסת?

היהודים המשיחיים נוהגים להתכנס בבתי כנסת הנקראים בפיהם גם כ״קהילות״. בפרק זה נענה על השאלה מה המנהגים הנהוגים בתוך בתי ההתקהלות של היהודים המשיחיים.W.png
bottom of page