top of page

פרשת וירא

פרשנות יהודית-משיחית על פרשת השבוע מאת יהודה בחנה, מבית קהילת רועה ישראל. הפרשה שלנו כולה בסימן ״הכנסת אורחים״ אברהם יושב בפתח ביתו, רואה עוברי אורח ומיד דורש מהם לבוא אליו הביתה להכנסת אורחים. דמות נוספת בפרשה המכניסה אורחים היא לוט, אלוהים שלח לסדום מלאכים שמזוהים כאנשים ולוט פוגש אותם ומכניס אותם לביתו למרות התעקשותם להישאר ללון ברחוב. לוט מגונן על האורחים מפני האנשים הרעים בסדום. אנו לומדים כאן עיקרון חשוב ויסודי בחיי האמונה - אנחנו מכבדים את אלוהים דרך כיבוד בני אדם שנבראו בצלמו. הכנסת אורחים היא עבודת אלוהים!Comments


W.png
bottom of page